УКРАЇНА
КСАВЕРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
2016 року                                                               сесія 7 скликання
Проект рішення
 
Про затвердження Порядку виявлення,                                                             взяття на облік, збереження та                                                         використання безхазяйного майна                                                                   та відумерлої спадщини на території                                                    Ксаверівської сільської ради
 
Відповідно до ст. 335 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання питання щодо обліку та передачі в комунальну власність територіальної громади Ксаверівської сільської ради рухомих та нерухомих безхазяйних речей, відумерлої спадщини та спадщини за заповітом, сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на  території Ксаверівської сільської ради.
2.Затвердити склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини (додається).
3. Постійно діючій комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини:
-  проводити облік безхазяйного нерухомого майна,  розташованого на території Ксаверівської сільської ради;
- забезпечити підготовку звернень сільської  ради про постановку на облік об'єктів нерухомого майна як безхазяйних;
 
-здійснювати заходи щодо виявлення (встановлення) на території Ксаверівської сільської ради об'єктів нерухомості, що не мають власників або власники яких невідомі;
 
-збереження та утримання об'єктів безхазяйного нерухомого майна з моменту його виявлення (встановлення).
 
4. Оприлюднити це рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно діючу комісію з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини  (голова - _____________, члени:__________________).
 
  
 
    Сільський голова                                         О.М.Грузевич
 
 
 
 
 
                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Рішенням сесії Ксаверівської сільської ради
                                                                                         від ___________________ 
 
 ПОРЯДОК
виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на території Ксаверівської сільської ради
Порядок набуття територіальною громадою сільської ради права комунальної власності на безхазяйні речі (майно), відмерлу спадщину (надалі - Порядок) розроблено на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання питань набуття територіальною громадою сільської ради права власності на безхазяйні речі (майно) та відумерлу спадщину.
Дія Порядку поширюється на будь-які об`єкти цивільних прав, які є безхазяйними чи визнані у встановленому законодавством порядку відумерлими.
Для однозначного розуміння положень Порядку вживаються наступні терміни:
річ– предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки;
безхазяйна річ (майно) – річ, яка не має власника або власник якої невідомий;
нерухомі речі (нерухоме майно, нерухомість)– земельні ділянки, а також об`єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;
рухомі речі (майно)– речі, які можна вільно переміщувати у просторі;
власник– будь-яка особа, яка на законних підставах володіє, користується і розпоряджається належним їй майном;
 
відумерла спадщина– комплекс майнових прав та обов`язків, які у разі відсутності спадкоємців за заповітом та за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття, за рішенням суду переходять у власність територіальної громади сільської ради;
суб`єкти виявлення безхазяйної речі (майна) чи відумерлої спадщини- будь-яка фізична чи юридична особа, якій стало відомо про місцезнаходження такої речі чи майна.
 
1.  Загальні положення.
Ксаверівською сільською радою затверджується склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини (надалі – Комісія).
Підготовка матеріалів щодо набуття громадою права власності на безхазяйні речі (майно) та відумерлу спадщину покладається на комісію.
2. Виявлення безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини.
Cуб`єкт виявлення безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини надає до сільської ради письмове повідомлення про місцезнаходження такої речі (майна) або спадщини.
Перевірка факту наявності безхазяйної речі або майна, відумерлої спадщини та збір підтверджуючих документів здійснюється комісією.
З метою отримання документів, що підтверджують наявність безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини комісія направляє відповідні запити до органів реєстрації актів громадянського стану, реєстрації речових прав, нотаріату, відділу Держземагенства, Держгеокадастру у Вінницькому районі, правоохоронних органів та інших.
Після отримання достовірної та достатньої інформації, яка підтверджує, що річ (майно) є безхазяйною чи може бути визнана у встановленому законодавством порядку відумерлою спадщиною, комісія вживає заходів щодо її обстеження та забезпечення збереження.
            Комісія прибуває на місцезнаходження об`єкту та здійснює його обстеження, за результатами якого складається акт обстеження за встановленою формою. Комісія визначає особу, відповідальну за збереження майна, про що робиться відповідна відмітка в Акті.
Акт підлягає затвердженню розпорядженням сільського голови.
 
3. Облік безхазяйних нерухомих речей (майна).
            Облік безхазяйних нерухомих речей (майна) здійснює комісія.
            Протягом десяти робочих днів з дати затвердження Акту Комісія надсилає Реєстраційній службі Вінницького районного управління юстиції (або іншому компетентному органу) письмове повідомлення про необхідність взяття на облік безхазяйної нерухомої речі (майна).
            У десятиденний термін з дати взяття Реєстраційною службою Вінницького районного управління юстиції (або інший компетентний орган) на облік безхазяйної нерухомої речі (майна) Комісія робить про це оголошення у друкованих місцевих засобах масової інформації з метою виявлення власника речі (майна).
            У разі з`явлення власника за його письмовою заявою до Реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції з доданням документів, що підтверджують його право власності на безхазяйну нерухому річ (майно), така річ (майно) знімається з обліку. В такому випадку власник повинен компенсувати всі витрати пов`язані з утриманням речі, забезпеченням її збереження, а також витрати по виготовленню технічної документації на нерухому річ (майно), юридичні послуги та публікації оголошення в засобах масової інформації.
            Про зняття з обліку безхазяйних нерухомих речей (майна) Реєстраційна служба Вінницького районного управління юстиції (або інший компетентний орган) у 10-ти денний термін повідомляє Комісію з доданням підтверджуючих документів.
4. Набуття права комунальної власності на безхазяйні речі (майно).
Якщо Ксаверівська сільська рада заволоділа рухомою річчю (майном), від якої власник відмовився, право комунальної власності на цю річ виникає з моменту заволодіння нею.
Територіальна громада сільської ради набуває право комунальної власності на безхазяйні нерухомі речі (майно) за рішенням суду.
Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, (майна) сільська рада готує позовну заяву та звертається з нею до суду.
Якщо безхазяйною річчю є земельна ділянка, до підготовки позовної заяви може бути залучений відділ Держземагенства, Держгеокадастру у Вінницькому районі.
Після оформлення права комунальної власності (в цьому випадку отримання рішення суду про визнання права власності), Ксаверівською сільською радою може бути прийнято рішення щодо подальшого використання річі (майна), яка перейшла до комунальної власності громади: використання за її цільовим призначенням; про зміну її цільового призначення; пропозиції сільської ради про її відчуження (у тому числі приватизацію, обмін тощо); реконструкцію та капітальний ремонт; ліквідацію речі; рекультивацію земельної ділянки та інше.
 
5. Набуття права комунальної власності на відумерлу спадщину
У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття, за заявою сільської ради така спадщина може бути визнана судом відумерлою.
В цьому випадку Комісія спільно з сільською радою готує заяву про визнання спадщини відумерлою та після спливу одного року з часу відкриття спадщини подає заяву до суду.
Якщо такою спадщиною є земельна ділянка, до підготовки позовної заяви може бути залучений відділ Держземагенства або інший компетентний орган.
Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у комунальну власність територіальної громади сільської ради, після чого Комісія готує проект рішення сільської ради про оформлення права комунальної власності на відумерлу спадщину та визначає її балансоутримувача.
Видача свідоцтва (іншого правовстановлюючого документу) про право комунальної власності щодо відумерлої спадщини здійснюється Реєстраційною службою Вінницького районного управління юстиції (або іншим компетентним органом) на підставі рішення суду або з інших підстав визначених законом.
Нерухомі об`єкти нежитлового призначення за рішенням сільської ради можуть відчужуватися відповідно до законодавства про приватизацію.
Нерухомі об`єкти житлового призначення (житлові будинки, квартири тощо) чи їх частки, які через невідповідність вимогам житлового законодавства або з інших причин не можливо надати для проживання особам, що потребують поліпшення житлових умов, за рішенням сільської ради можуть бути реалізовані шляхом продажу на аукціоні відповідно до чинного законодавства про приватизацію.
Кошти, отримані від реалізації майна, зазначеного в цьому Порядку, перераховуються до сільського бюджету та використовуються Ксаверівською сільською радою за рішенням сесії в інтересах громади.
 
 
 
 
                                                                                                                Додаток 
 
до рішення сесії Ксаверівської сільської ради
 
                                                                          від_________201_ року
№ _____
   
С К Л А Д
 
постійно діючої комісії
з обстеження безхазяйної речі (майна),  відумерлої спадщини
на території Ксаверівської сільської ради
 
 
- сільський голова, голова комісії
 
- заступник голови комісії
 
- секретар комісії, землевпорядник сільської ради
 
-         член комісії
 
-         член комісії
 
      Секретар Ксаверівської сільської ради   ________________
 
 
Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Ксаверівської сільської ради
«Про виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на території Ксаверівської сільської ради»
Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на  виконання та з дотриманням вимог  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», містить обґрунтування необхідності врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на території Ксаверівськоїсільської ради, шляхом прийняття регуляторного акта - рішення Ксаверівськоїсільської ради «Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Ксаверівськоїсільської ради».
 
1. Проблемні питання які пропонується розв’язати шляхом державного регулювання
За даними, які надходять до виконавчого комітету Ксаверівськоїсільської ради у вигляді повідомлень від громадян та організацій, на території сільської ради встановлено факти наявності майна, власник якого невідомий або відсутній і яке, відповідно до п.1 ст.335 ЦК України може бути визнано безхазяйним. Також п.2 ст. 335 Цивільного Кодексу  України передбачено, що безхазяйне нерухоме майно береться на облік Реєстраційною службою органу юстиції, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого воно розміщено та після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, вона, за заявою органу уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана згідно рішення суду до комунальної власності. Таким чином, до комунальної власності територіальної громади переходить право власності на той чи інший нерухомий об’єкт.
Територіальна громада отримує безумовні вигоди від права розпоряджатися таким майном, а саме - вказане майно може бути на законних підставах передане в оренду, відчужено, закладено тощо. Це допоможе суттєво збільшити доходи сільського бюджету. Запропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність Ксаверівськоїсільської ради щодо виявлення, взяття на облік та підготовки заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність відповідно до вимог чинного законодавства України.
Рішенням передбачається затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Ксаверівськоїсільської ради, який мав би конкретизувати порядок здійснення зазначеної діяльності відповідно до існуючої організаційно-адміністративної та функціональної структури місцевого самоврядування.
2. Цілі державного регулювання
  - Запровадження, відповідно до чинного законодавства України, єдиної схеми взяття на облік та управління безхазяйним майном на території Ксаверівськоїсільської ради, яка б забезпечувала виконання всіх функцій управлінського процесу від складання опису майна, попередньої оцінки, підготовки заяви до органів реєстрації актів громадянського стану, нотаріату, відділу Держземагенства у Вінницькому районі, правоохоронних органів та інших та підготовки заяви до суду про передачу майна у комунальну власність;
  - підвищення ефективності господарської діяльності через чітке визначення порядку взяття на облік безхазяйного майна;
  - забезпечення надходжень до сільського бюджету.
 3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
  Принципи та способи досягнення цілей регулювання:
  - регулювання побудовано відповідно вимог Цивільного Кодексу України;
  - після отримання доручення складається акт опису майна з його фото- фіксацією, у місячний термін подається довідка про наявність реєстрації права власності за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна;
  - готується висновок про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
- у місячний термін приймається на облік безхазяйне нерухоме майно та розміщується оголошення про взяття на облік у друкованих засобах масової інформації;
- підготовлення заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади ;
- на підставі рішення суду майно передається у комунальну власність.
4.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.
Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а саме витрати на складання опису майна, його оцінка, витрати на оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплата держмита за подачу заяви до суду. Проектом рішення не передбачено виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта визначатимуться бюджетними можливостями.
Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.
5. Строк дії акта
 Строк дії акта необмежений.
6. Визначення показників результативності
 Сфера регуляторного впливу
Можливі вигоди
Можливі витрати
Ксаверівська сільська рада,
виконавчий комітет Ксаверівськоїсільської ради.
 
Органи реєстрації речових прав, актів громадянського стану, нотаріату, відділу Держземагенства у Вінницькому район.
 
 
Реєстраційна служба Вінницького районного управління юстиції.
1. Зростання рівня довіри серед громадян.
 
 2. Збільшення надходжень до селищного бюджету.
1. Збільшення аналітичної роботи (виконання функціональних обов’язків), посадових осіб селищної ради.
2. Додаткове навантаження на Реєстраційну службу Вінницького районного управління юстиції.
 3. Оплата послуг установ, залучених до проведення оцінки безхазяйного майна.
 4.   Додаткові витрати на сплату судового збору.
Територіальна громада      
Через збільшення надходжень до сільського бюджету можливість отримання додаткових соціальних суспільних благ
Витрати не прогнозуються.
 
 
7. Ефективність способів досягнення цілей
Ефективність запропонованого регулювання визначатиметься через додаткові надходження до сільського бюджету внаслідок передачі в оренду або відчуження майна, яке перейшло до комунальної власності внаслідок судового рішення про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність, згідно з яким органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади відповідно до закону можуть здійснювати правомочності щодо володіння, користування та розпорядження зазначеними об’єктами нерухомого майна.
Прийняття Порядку позитивно вплине на регулювання та вирішення питань у сфері врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.
8. Визначення заходів відстеження результативності рішення
У разі виявлення неврегульованих та непередбачених моментів, які передбачається встановлювати за допомогою аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатися можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.
  Сільський голова                                                                   О.М.Грузевич
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
Україна
КСАВЕРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА
ВІННИЦЬКОГО   РАЙОНУ      ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
 
 «     »    _____________     2017 року                                   сесія _____скликання
с.Ксаверівка
Про встановлення ставок  земельного  податку на  території  сільскої ради  на 2017рік
Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8, 10, 12 розділу І, розділами ХІІ, ХIV, підрозділом 8 розділу ХХ та пунктом 33 підрозділу 10 Податкового кодексу України,   ст..274  зі  змінами  та  доповненнями,   ст..272,273,276. Податкового  кодексу  України  сільська  рада 
                                                                         
В И Р І Ш И Л А :
1.     Встановити  на території  Ксаверівської  сільської  ради ставку земельного  податку в розмірі 1,2% від грошової  оцінки  за  земельні  ділянки  різного  цільового призначення  в тому  числі за  землі  водного фонду в  яких проведена грошова оцінка, ( в межах та  за  межами населених пунктів).
 
2.     Для земель житлової   забудови  населення  встановити  ставку  земельного податку  в  розмірі 0,05% від  нормативно  грошової оцінки  населених пунктів.
 
3.      Для  сільськогосподарських  угідь  визначити  ставку земельного  податку    в  розрізі:
-         Рілля – 0,3%
-         Сіножаті – 0,3%
-         Пасовища -0,3%
-         Багаторічні   насадження -0,3% 
4.     Для  земельних  ділянок які  розташовані  за  межами населеного пункту,  нормативну  грошову  оцінку  яких  не  проведено  встановити 5%. від  нормативно-грошової оцінки ріллі   області
 5.        Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
Комісії по соціально-економічному розвитку  опублікувати дане рішення в засобах масової інформації
 
       Сільський голова                                                                  Грузевич   О.М.

 

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж